احمدي‌نژاد: زنان در نظام سرمايه‌داري كارگراني بي‌اختيارند
خبرگزاري فارس / گروه استانها
12-Mar-2010

رئيس جمهور ضمن انتقاد از نحوه نگاه غرب به جايگاه زن گفت: زنان در نظام
سرمايه‌داري كارگراني بي‌اختيار هستند.

حمود احمدي‌نژاد ساعتي پيش در ديدار مديران هرمزگان در حاشيه سومين سفر
استاني به اين منطقه از كشور اظهار داشت: امروزه غرب با استقرار نظام
سرمايه‌داري در كشورهاي مختلف دست به تحريف آرمان‌هاي بشري زده است.

وي ادامه داد: تخريب وجهه زن امروز در غرب به يك امر عادي مبدل شده و
خود آنها از اين امر به عنوان رسيدن به تمدن و توسعه ياد مي‌كنند.

رئيس جمهور با بيان اينكه فرهنگ ناب ايراني داراي اصالت‌هاي آرماني و
انساني ويژه‌اي است، افزود: مهندسي فرهنگي در فرهنگ ايراني داراي جايگاه
ويژه‌اي است و به همين دليل است كه تمدن ايران زمين يكي از تمدن‌هاي ناب
بشري است.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark