خدمات برق‌رساني در كشور ٢٠ درصد بيشتر از متوسط جهاني است
خبرگزاري فارس / گروه سياسي / حوزه دولت
12-Mar-2010

 رييس جمهور با تأكيد بر اينكه جمهوري اسلامي در طول ٣١ سال همه توان خود را براي خدمت‌رساني بسيج كرده گفت: اگرچه يك پنجم مردم جهان از نعمت برق برخوردار نيستند اما جمهوري اسلامي بيش از ٢٠ درصد از متوسط جهاني خدمات برق را به كشور ارائه مي‌كند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark