سال های مشروطه یا قال های مزروته؟
گفتمان ایران / تورج امینی
18-Feb-2010 (one comment)

زمانی که مسلمانان سنتگرا ، اعضای دو باره جان گرفته انجمن حجتیه ، ازلیان مسلمان نما ، توده ای های توبه کرده و روشنفکر نماهای ضد دین تمام همت خود را مصروف داشته اند که علیه جامعه بهایی قیام و اقدام نمایند و بهاییان را مورد هجوم بی امان مطبوعات و رسانه ها قرار دهند ، بهترین مجال برای کسانی فراهم می شود که هیچ نیستند ، اما می خواهند از این نمد برای خود کلاهی بسازند و به نان و نوایی برسند. بنابراین برای آقای محمد رضا وَرزی ( کارگردان سریال موهوم سال های مشروطه ) فعلا کاری خوشتر از این نیست که لیچاری بار بهاییان کند.

>>>
recommended by faryarm

Share/Save/Bookmark

 
faryarm

A factual response to the shameless corruption of history.

by faryarm on

نمايش چهره اى موهن از حضرت بهاء الله و حضرت باب، مؤسسين آئين بهائى،در يک مجموعۀ تازۀ تلويزيونى در ايران، جامعۀ بهائى را عميقاً متأثر كردهاست. در اين برنامه ها تصويرى توهين آميز و تحقيركننده از بنيانگذارانآئين بهائى، كه مورد احترام بهائيان در سراسر جهان هستند، ارائه مى شود.درحالی که حکومت ایران در صحنه‌های بین‌المللی، خود از جمله فعالان ومعترضین علیه توهین به مقدسات دینی است، تهیه و پخش اين مجموعه از طرفرسانه‌ای وابسته به دولت خجالت‌ آور است.

نمايش روزانۀ اين مجموعه با عنوان «سال هاى مشروطه» كه از ١٢ بهمنهمزمان با شروع دهۀ فجر، سالگرد انقلاب اسلامى، آغاز شده از قرار معلوم تا٢٥ بهمن ادامه خواهد داشت.

اين برنامه مدعى ارائۀ روايتى تاريخى و مستند از انقلاب مشروطه دراواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم است، دورانى كه مصادف با سال هاىآغازين آئين بهائى در ايران بوده است. محور اين برنامه اتهامات كاملاً بىپايه و نخ نمائى است كه آئين بهائى را پرداختۀ سياست استعمارى انگليس براىمقابلۀ با اسلام مى داند.

اين نمايش تازۀ تلويزيونى تنها بخشى از برنامۀ تبليغاتى روشمند و رو بهگسترش حكومت جمهورى اسلامى ايران عليه آئين بهائى است. در جريان اينتبليغات تمام رسانه هاى تحت نظارت دولت با جعل آشكار تاريخ و آموزه هاىبهائى، به اشاعۀ نفرت و سوءظن نسبت به بهائيان دامن مى زنند.

بهائيان در ايران از حق پاسخگوئى و اصلاح اين اشتباهات محروم اند.رسانه هاى عمومى در داخل کشور چنان تحت نظارت اند كه تنها انتشار عكس معبدبهائى در هندوستان در يک آگهى گردشگرى در آن كشور باعث تعطيلِ، هرچندموقتِ، روزنامه اى شد كه آگهى را منتشر كرده بود. بنابراین ایرانیانعلاقه‌مند دسترسی آسان به اطلاعات صحیح دربارۀ آئین بهائی ندارند.

جامعۀ بهائى از دوستان و خيرانديشان خود دعوت مى كند كه در صورت امکاناز راه انتشار اطلاعات درست در بارۀ تاریخ آئین بهائى آنها را در مقابلهبا جعلياتى كه حكومت ايران منتشر مى كند يارى دهند. براى كسانى كه مايل بهكمكى در اين زمينه باشند جزوۀ «طلوعى ديگر» در نشانى اينترنتى //www.aeenebahai9.info/node/835 و نسخۀ صوتى آن در //www.aeenebahai9.info/node/616 مى تواند مأخذ قابل اعتمادى باشد.

 

قسمت اول طلوئی دیگر