ششمین سال تاسیس خبرگزاری جبهه ملی ایران
jminews / jminews
17-Jan-2010

دکتر حسین موسویان رئیس شورای اجرایی جبهه ملی ایران که امروز در اسارت رژیم در سیاهچال اوین بسر میبرد میگوید:
" به علّت شرايط سياسي حاكم بر كشور و اختناق موجود كمتر امكان دسترسي به جبهة ملّي و شنيدن اصول اعتقادي آن و پيوستن به صفوف آن را پيدا مي‌كنند. فراموش نكنيد كه جبهة ملّي در شرايطي است كه امكان انتشار روزنامه ندارد، امكان داشتن يك محلّ تمركز يا محلّ تشكيلات ندارد، هيچ وسيله ارتباط جمعي در اختيار جبهة ملّي نيست و حتّي روزنامه‌هاي مدّعي اصلاح طلبي از ذكر نام جبهة ملّي ايران هم در روزنامه‌هاي خود خودداري مي‌كنند. بديهي است كه در يك شرايط سياسي مساعد و حتّي غير آزاد، گرايش وسيع جوانان ميهندوست و ترقّيخواه به جبهة ملّي آشكار خواهد گرديد."
به همین دلیل است که در این جو اختناق رهبران ملی و سکولار امکان ظهور پیدا نمی کنند و تنها کسانی به صحنه می آیند که فقط میتوانند بخشی از مطالبات ملت را بیان کنند و زیر فشار و ... >>>

recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark