رهبران خود خوانده ;مطالبات اسلامی آری ٬ مطالبات ملی نه
jminews / jminews
13-Jan-2010

جنبش آزادیخواهانه ملت ایران میرود که یک بار دیگر با دکان داران مذهبی به کج راه رود .پیروان شیخ فضل الله نوری به پاس خیانت ها و جنایاتی که در حق مردم ایران مرتکب شده اند امروز خود را با وقاحت صاحبان جنبش سبز میدانند و غیر از تفکر دینی خود برای هیچ تفکر دیگری مشروعیت و حقوقی قائل نیستند و تنها خواستار تغییرات روبنایی هستند و نه بنیادی.وبا گستاخی دگر اندیشان را سلطنت طلب و مجاهد مینامند و قانون دایره خودی و غیر خودی رژیم را رعایت میکنند.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark