تقديم لايحه برنامه پنجم توسعه به مجلس توسط محمود احمدی‌نژاد رئيس جمهور (تهران، ۲۰ دی ۱۳۸۸)
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
11-Jan-2010

تقديم لايحه برنامه پنجم توسعه به مجلس توسط محمود احمدی‌نژاد رئيس جمهور (تهران، ۲۰ دی ۱۳۸۸)

>>>

Share/Save/Bookmark