چرا عاقل کند کاری ...
negahe-tarikhy / negahe-tarikhy
11-Jan-2010

مرا نیک به خاطر می‎آید که در آن سالها که ما همزندان بودیم، از صحنهء محاکمهء ما فیلم‏برداری کردند امّا اینقدر سؤال و جوابهامضحک بود و هیچ انطباقی با قانون مملکت نداشت که خود مرحوم طلوعی از نشان دادن آنمنصرف شد؛ شاید هم اصرار در نشان دادن آنها کرد امّا مسئولین امور وقتی مشاهدهکردند که نشان دادن اینگونه فیلمها جز رسوایی محض هیچ ثمری ندارد، مانع از نمایشآن شدند.

>>>
recommended by faryarm

Share/Save/Bookmark