شکست مفتضحانه حاکمیت ٬پیروزی بزرگ ملت
jminews / jminews
27-Dec-2009

مروز برگ خونین ولی زرین دیگری بر کتاب تاریخ مبارزات ملت ایران افزوده شد.ملتی که طی قرون , اسیر حاکمان درغگو و نابکار بوده است و هر زمان قدمی بسوی آزادی برداشته با فریب و دروغ و کودتا به عقب رانده شده و رهبران واقعی و میهن پرستش را در خون خفته یا کنج سیاه چال دیده است .

امروز مردم مشت محکمی بر پوزه ملا های دیکتاتور تا دندان مسلح کوبیدند و آنان را چنان خوار و خفیف کرد که میدانند روزهای سیاه حکومتشان به شمارش افتاده است و دیگر راهی نیست جز جمهوری ایرانی.

ملت ایران نشان داد که از خواسته های برحقش به هیچ قیمتی کوتاه نخواهد آمد چرا که در چارچوب این رژیم هرکس که بیاید به یک سیدعلی بدل خواهد شد .امروز نه کروبی ٬نه موسوی ٬نه خاتمی و نه هیچکس دیگر قادر به حفظ این رژیم غارتگر و ستمگر نمی باشد و باز هم کاخ ستم در ایران ویران خواهد شد و این بار جمهوری ایرانی که گرانیگاه آن انتخاباتی آزاد و سالم و عادلانه است ٬ دست آورد بیش از یک قرن م... >>>

recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark