قدرتهای جهانی درباره مسأله هسته ای ایران از طریق تلفن رایزنی کردند
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
23-Dec-2009

11:30GMT—6:30AM/EST

واشنگتن، 23 دسامبر (تلویزیون واشنگتن)— مقامات ارشد شش قدرت جهانی، روز سه شنبه درباره مسأله هستهای ایران و گامهای
بعدی در صورت بی اعتنائی ایر... >>>


Share/Save/Bookmark