افزایش 10 درصدی کودکان بد سرپرست و بی سرپرست در بهزیستی
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
11-Dec-2009

حمیدرضاالوند، مدیر کل دفتر شبه خانواده سازمان بهزیستی، روز جمعه در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش مراجعه و پذیرش کودکان بدسرپرست و بی سرپرست از سوی این سازمان، این رشد را حدود 10 درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل دفتر شبه خانواده سازمان بهزیستی در گفتگوی اختصاصی روز جمعه خود با تاکید بر افزایش 10 درصدی کودکان بدسرپرست و بی سرپرست مراجعه کننده به این سازمان، افزود: «براساس آمارهای موجود سال گذشته تعداد کل کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی 21 هزار نفر بوده است که11 هزار و 500 کودک به خانواده های جایگزین سپرده شده اند و 9 هزار و 500 کودک نیز در خانه های کودک و نوجوانان سازمان بهزیستی نگهداری می شوند.»

الوند همچنین با استناد بر آمار منتشر شده از سوی سازمان بهزیستی،« 85 درصد» از کودکانی که در مراکز و خانه های کودک وابسته به بهزیستی نگهداری می شوند را «کودکان بدسرپرست» اعلام کرد.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم تغئ... >>>


Share/Save/Bookmark