شائول موفاز: تحریمها میتواند برنامه هسته ای ایران را متوقف سازد
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
20-Nov-2009شائول موفاز، مقام ارشد حزب اوپوزيسيون در پارلمان اسرائیل، در ۱۸ نوامبر طی نطقی در واشنگتن گفت با «مشارکت کلیدی» چین و روسیه، تحریم ها می تواند برنامه هسته ای ایران را متوقف سازد. موفاز، نفر دوم حزب کادیمای اسرائیل، در سخنرانی خود در مؤسسه سیاست خاورنزدیک در واشنگتن گفت ما «ده ها مجموعه تحریم علیه ایران تنظیم کرده ایم» اما وی وارد جزئیات این طرح ها نشد. این رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح اسرائیل گفت: «اگر آمریکا همراه با کشورهای غربی، چین و روسیه، تحریم ها را تصویب و آن را به گونه ای که تنظیم شده اجرا کنند، شاهد تاخیر و یا متوقف شدن برنامه هسته ای ایران خواهیم بود.»

>>>

Share/Save/Bookmark