سبز علوی در ستیز با جنبش سبز مردمی
Roozonline / فريبا داوودي مهاجر‏
15-Nov-2009 (one comment)

جنبشی که به سبزی معنا داد، قابلیت هویت بخشی به هر ارزشی را که در طول 30 تاراج شده است، نیز دارد. از نظر حاملان این جنبش، امروز سبزبرای ملت ایران نه نشانه علوی است ونه نشانه اموی و نه صفوی که نشانه ازادی و دموکراسی خواهی است .سبز نقطه پایان به دروغ گویی و ریا کاری است. سبز نشانه احترام به حقوق انسان ها است و نشانه پایان دشمنی با دنیا و دوستی با همه انسان ها، فارغ از اینکه سنی هستند یا شیعه. مسلمان هستند یا بهایی. دیندار هستند یا بی دین و جدا از همه خط کشی هایی که سالها در خانه و مدرسه و تلویزیون و دانشگاه به ما اموزش دادند..سبز نشانه احترام به حریم خصوصی انسان ها و احترام به سبک زندگی ای است که بر گزید ه اند.

>>>
Farah Rusta

Alavi Green Against Popular Green

by Farah Rusta on

توضیح: سبز علوی همان سبز موسوی است.


Share/Save/Bookmark