پنجاه و پنجمین سالگرد شهادت دکتر حسین فاطمی،
JMI News / JMI News
08-Nov-2009

نوزدهم آبانماه مصادف با پنجاه و پنجمین سالگرد شهادت دکتر سید حسین فاطمی، وزیرامورخارجه دولت ملی مصدق و شهید بزرگ جبهه ملی ایران است. او که از نو جوانی مبارزه علیه استعمار خارجی و استبداد داخلی را آغاز کرد از بنیانگذاران جبهه ملی ایران است. او پس از کودتای ننگین 28 مرداد 1332 و سقوط دولت ملی مصدق در تاریخ نوزدهم آبان 1333 بدست کودتاچیان به جوخه اعدام سپرده شد و جان خودرا در راه آزادی و استقلال این مرز و بوم نثار کرد.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark