بیانیه جبهه ملی ، حزب ملت ,نهضت آزادی ، شورای فعالان ملی مذهبی، همبستگی برای دموکراسی به مناسبت ۱۳ آبان
JMINews / JMINews
03-Nov-2009
سیزده آبان
فرصتی برای تبدیل و تغییر تعارض موجود به تفاهم سازنده

ملت ایران از یکصد سال پیش تا کنون برای دستیابی به آزادی همواره در
مبارزه و تلاش پیگیر علیه استبداد داخلی و استیلای خارجی بوده است.
فرآیندی که ترجمان خارجی آن در انقلاب مشروطیت، نهضت ملی کردن صنعت نفت و
انقلاب 1357، پدیدار گردید، بی شک به عنوان نقاط عطف در تاریخ
سیاسی-اجتماعی ایران بشمار رفته است. با آنکه رویدادهای یاد شده هر بار به
دلایلی با نافرجامی های غیرمنتظره روبرو شدند، >>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark