جمهوری اسلامی ۱۰۰۰ میلیارد دلار غرامت جنگی از عراق را بر باد میدهد
JMINEWS / JMINEWS
01-Oct-2009

دکتر 
باوند;در قطعنامه 598 یکی از بندهای آن تشکیل کمیسیونی بود برای رسیدگی به
خسارت وارده و بازسازی، دربندهایی که اجرا نشده و ایران حق داشت که به
صورت یکجانبه در قبال دولت عراق و در چارچوب حقوق بین‌الملل طرح خسارت را
مطرح کند، اما این کار را نکرد. با اینکه سالها از آن گذشته و پیگیری نشده
ولی مبانی نقش پایدار و به جا است و می‌تواند مطرح کند: منتها از نظر
زمانی آن امکاناتی که قبلا داشت را اکنون ندارد. در شرایط جدید به آن
جسارت و آسانی که قبلا می‌توانست مطرح کند به دلیل این تعاملات و... یک
کمی فضا متفاوت شده است. مبانی حق و طرح آن پایدار است ولی فضایی که باید
به طور جدی آنرا پیگیری کند تا حدودی موجب تغییر شده است.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark