مهندس کوروش زعیم آزاد شد
JMI News / JMI News
19-Sep-2009

مهندس کوروش زعیم، عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران که در تاریخ 28 مهرماه بازداشت شده بود، با تودیع قرار وثیقه نزد شعبه 14 دادسرای انقلاب از زندان آزاد شد .

محمد علی دادخواه، وکیل مدافع این فعال سیاسی نیز در گفتگویی با ایلنا ضمن تایید این خبر گفت: تهامات موكلم اقدام عليه امنيت ملي و نشر اكاذيب عنوان شده است و پرونده موكلم در شعبه 14 بازپرسي دادسراي انقلاب تهران مطرح است.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark