Touraj Zaim's hunger strike in S.F
JMINEWS / JMINEWS
17-Sep-2009

تورج زعیم
فرزند کوروش زعیم٬ با اعتصاب غذای خود در مقابل شهرداری سانفرانسیسکو از ۸
سپتامبر ۲۰۰۹ تلاشی برای رساندن صدای زندانیان عقیدتی ٬ سرافراز ترین
شهروندان ایران ٬ را به جهانیان دارد.این اعتصاب غذا در ۲۲ سپتامبر به
پایان میرسد.تورج زعیم در ۲۳ و ۲۴ دسامبر در تظاهرات ایرانیان در نیویورک
در اعتراض به حاکمیت استبدادی و دولت کودتایی شرکت خواهد داشت و از
سخنرانان این تظاهرات گسترده خواهد بود. کوروش زعیم رهبر شجاع جبهه ملی
ایران از اولین بازداشتی های کودتای احمدی نژاد بود .وی در تاریخ ۳۱ خرداد
۱۳۸۸ دستگیر و بدون اتهام در بند است .

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark