نامۀ جبهۀ ملی ایران به دبیر کل سازمان ملل متحد
JMINews / JMINews
15-Sep-2009

درزیر سلطۀ دستگاه رهبری کنونی در ایران، هزاران نفر از ایرانیان مسالمت جو و دوستدار آزادی مانند آقای زعیم، به شکل غیر قانونی در سیاهچالهای رژیم به سر می برند، بی آنکه کمترین تشریفات قانونی در حق آنها رعایت شود یا عدالت حتی به شکل ظاهر در بارۀ آنها به اجرا در آید. به همین دلیل است که مداخلۀ دبیرکل سازمان ملل متحد به سود زندانیان عقیدتی در کشورهایی نظیر ایران سخت حیاتی و واجد اهمیت است. اهمیت و جنبۀ حیاتی این مداخله، بویژه در آستانۀ ورود هیأتی از ایران به ریاست آقای احمدی نژاد برای شرکت در اجلاس سالانۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از هرزمان دیگری بیشتر مشهود است.
نظر به مراتبی که گذشت، جبهۀ ملی ایران در آمریکا با ابراز سپاسگزاری عمیق و قدردانی پیشاپیش، از آن جناب انتظار دارد که با استفاده از جایگاه بزرگ حقوقی و اخلاقی خود و با قوت هرچه تمامتر جمهوری اسلامی را به آزاد ساختن بی درنگ آقای زعیم و دیگر زندانیان عقیدتی در... >>>

recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark