من طرفدار انقلاب مخملی ام! محمد نوری زاده (نويسنده سابق کيهان)
gooya news / محمد نوری زاده
27-Aug-2009 (3 comments)

آنان که مشتاق انقلاب مخملی اند، شرف دارند بر آنانی که انقلابی خونين را مد نظر دارند. اگر چه يک انقلاب خونين نيز در وقت خود، انتخاب ناگزيری است که جز توسل به آن نشود به مقصود رسيد. اما در اين روزگار از عمر انقلاب اسلامی، پناه بردن به انقلاب مخملی شايد پسنديده ترين راهکار و درست ترين انتخاب باشد

يکی دو سال است که واژه انقلاب مخملی را به تناسب حوايج سياسی خود تغيير داده ايم و از آن غولی ساخته ايم که همه را بترساند. مثل واژگانی که دفعتا محتوای معنايی خود را برسر مخاطب آوارمی کنند و منتظر بحث و دليل و جابجايی معنا نمی شوند. همانند : ضد انقلاب . که دراين واژه ، به مخاطبی که يک چنين انگی براو نشسته ، فرصتی برای اقامه دعوا و دليل داده نمی شود . يا : ضد ولايت فقيه . يا: امت شهيد پرور. يا : سربازان گمنام امام زمان . يا : سلحشوران نيروی انتظامی . يا : نماز دشمن شکن جمعه . يا : مستکبر . يا : طاغوتی .....

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark

 
Ali P.

His name is Mohammad Nourizad baabaa

by Ali P. on

...not to be confused with AliReza Nourizadeh!


پیام

What is your evidence XerXes?

by پیام on

Like other stupido's shouting that this and that are Israeili agents. Please bring some evidence.


XerXes

nourizadeh?

by XerXes on

Akheh nourizadeh adameh? he works from Israel, another shit hole.