قهرمانان را تنها نگذاریم
JMINEWS / JMINEWS
20-Aug-2009

زندانیان سیاسی سرافراز ترین شهروندان جهان هستند که به خاطر باورشان به آزادی و دمکراسی, رنج زندان و شکنجه و دوری از همسر و فرزند را به جان میخرند و از مال دنیا بی نیازند.زندانیان سیاسی در ایران که از کمترین حقوق انسانی برخور دارند اما , گوهرهای دیگری هستند.اخبار وحشتناک از درون سیاهچالهای حکومت اسلامی حاکی از تجاوز جنسی٬شکنجه های جسمی و روانی است و گفته میشود زیدآبادی,پیمان عارف٬مومنی٬نبوی ٬عرب سرخی و سحرخیز ......در شرایط اسفناکی بسر میبرند و از وضعیت زعیم ٬صفایی ٬رمضانزاده و ...خبری در دست نیست و فریاد رسی هم نیست.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark