سازمان پزشكي قانوني كشور اعلام كرد:بررسي علت فوت برخي بازداشت شدگان اخير
Aftab e Yazd
05-Aug-2009

گروه سياسي: چند روز پس از شنيدن مـنـاظـره مـكـتـوب مسئولان دادستاني و دادگستري تهران در خصوص مبناي قانوني فعاليت بازداشتگاه كهريزگ و در حالي كه برخي اظهار نظرها در خصوص علت مرگ برخي بازداشت‌شدگان حوادث اخير ادامه دارد، يك عضو كميسيون قضايي مجلس اعلام كرد: تاييد ضرب و شتم يا عدم ضرب و شـتم بـازداشـت شـدگان به عهده پزشك قانوني است. وي درخصوص پيگيري ها بـراي مـشخص شدن چگونگي برخورد با ‌بـازداشـت شدگان حوادث اخير با اشاره به تـوضـيـحـات مـرتـضوي دادستان تهران در مجلس، اظهارداشت: آنچه از ‌سخنان آقاي مرتضوي بر مي آيد اين است كه بسياري از افـراد بـازداشـت شـده، در حـيـن بـازداشت و درگيري با ‌ماموران دچار صدمه شده اند.‌به گزارش مهر، تجري افزود: در مورد برخي از بازداشت شدگان مانند روح الاميني علي رغم تلاش هايي كه براي درمان اين ‌افراد صورت گرفت متاسفانه كشته شده اند و البته هنوز پيگيري ها ادامه دارد و ما تا اعلام نت... >>>

recommended by fozolie

Share/Save/Bookmark