دو سال فعاليت غيرقانوني يك بازداشتگاه غيررسمي!
Aftab e Yazd
29-Jul-2009

ــروه سـياسي: روز گذشته و در ادامه اظهارنگراني‌ها نسبت به وضعيت بازداشتگاه‌ها و سـرنـوشـت بـازداشـتي‌ها، خبر عجيبي بر روي سـايت‌هاي خبري قرار گرفت. به موجب اين خــبــر، دســتـور تـعـطيلي بازداشتگاه كهريزكدو سال پيش صادر شده اما اين مركز بدون آنكه ســازمــان زنــدانـهـا نـظارتي بر آن داشته باشدبه فعاليت خود ادامه داده است. همزماني اين خــبـر با انتشار ادعاي تعدادي از خانواده‌هاي مــقــتــولـيـن حـوادث اخير و نيز صدور دستور تــاكــيــدي رهـبـري بـراي تـعـطيلي بازداشتگاه كـــهـــريـــزك و اذعــان نــمــايــنـدگـان مـجلـس بـر غيراستاندارد بودن اين بازداشتگاه، بار ديگر نــگــــرانــــي‌هـــا در خـصــوص نـقــش‌آفــريـنــي دســـتـــگــــاهــهـــاي مـــوازي و گـــاه نـــاشنـاس در نـاآرامـي‌هـاي سياسي را افزايش داده است. همزمان با انتشار اظهارات قائم مقام دادگستري تــهــران و اظــهـار تـاسـف او از ع... >>>

recommended by fozolie

Share/Save/Bookmark