رسیدگی به جنایت رژیم در صلاحیت دادگاه کیفری لاهه است
خواندنیها
29-Jul-2009

افشین الیان، استاد فلسفۀ و حقوق، دانشگاه لایدن، هلند
مبارزۀ ایرانیان در راه آزادی و قانون مداری، بی آنکه کاستی پذیرد، همچنان شعله ور است. در گوشه و کنار ایران، از بام تا شام، در این روزها خبر از گردهمائی و تظاهرات می رسد. ایرانیان اینک در مبارزه علیه رژیم خامنه ای و رئیس جمهور برنشاندۀ او هزینه ای می پردازند که بس گران و مهیب است. هزاران نفر دستگیر و زخمی شده اند. شمار گشته گان هفته های اخیر روشن نیست اما گمان بر رقمی بزرگ می رود. قتل ندا آقا سلطان بر صفحۀ رسانه ها نمونه ای از نحوۀ کار حکومت اسلامی را به جهانیان نشان داد. چشمان ندا نه کمک می طلبید و نه همدردی می جست. ندا چشم بر دریچۀ دوربین دوخته بود و انگار تنها می گفت، «من ندا هستم.» : صدائی هستم میان صداها. ندا رهگذری بود که بر او تاخته بودند و اینک او –با چشمانی بی حرکت- بر جهان می تاخت! چشمان به خون نشستۀ ندا عدالت را فریاد می زد.

>>>

recommended by fozolie

Share/Save/Bookmark