آقای گنجی از جان ما و مردم ایران چه میخواهید؟
Pezhvak / علی دروازه‌غاری
28-Jul-2009 (one comment)

 آقای گنجی امروز روز بررسی به حرکت و همکاری شما با جمهوری اسلامی نیست. امروز روزیست که مردم ایران شعار "نه اکبر نه عنتر ... به ما تحت رهبر" و "موسوی یک بهانه است، کل رژیم نشانه هست" را داده‌اند. لطفا به رژیم کمک دوباره نکنید. آقای گنجی شما اگر طرفدار رژیم نیستیید لطفا به چند سوال جواب بدهید: " نعمت حسنی" کجاست و چه می‌کند؟ استاد اولتان "عباس دوزدوزانی" کجاست؟ کسی‌ که شما رو به سپاه معرفی‌ کرد کی‌ بود؟ آقای گنجی چه نقشی‌ در اوین و کمیتهٔ مشترک داشتید؟ بچه‌های محلتان را کی‌ شناسایی می  کرد و شما در شکنجه و قتل "صفا معینی" چه نقشی‌ داشتید؟ آقای گنجی ما هنوز زنده ایم ، بله زنده ایم. در نقش شما در دستگیری و شرکتتان درکشتار و دستگیری ۷۰۰ نفر از بچه‌های محلتان کوی ۱۳ آبان(تظاهرات ضد جنگ دراوایل سال 67)  سوال داریم، شکایت داریم .
آقای اکبر گنجی، شما زمانی‌ که شا... >>>
recommended by fozolie

Share/Save/Bookmark

 
peace45

Amen to this post!

by peace45 on

I am also sickened to see many "born-again" reformist are now pretending to be pro democracy movement.  They can NOT get by this easy, their hands are bloodied and there must be a consequence to their action.  Many more have dies because of thier actions, have they told us about their past actions? have they asked form forgiveness?