مخملباف کیست؟
equal-rights-now
28-Jul-2009

مه سرگشاده به پارلمان اتحادیه اروپا
تریبون مجامع بین المللی را در اختیارلابی های جمهوری اسلامی نگذارید!

 


رونوشت:


مطبوعات ورادیو تلویزیون ها ودیگر وسایل ارتباط جمعی

• همراه با امضاء و تائید ۱۱ کانون فرهنگی/ هنری و سیاسی ،۴۵ شخصیت
سیاسی و حقوق دان و سینما و تیاتر سازان و دیگر هنرمندان در اروپا،
امریکا و کانادا

به پارلمان اتحادیه اروپا


با احترام


خانمها وآقایان


اخیرا آقای محسن مخملباف در یک سخنرانی در پارلمان اتحادیه اروپا
کوشیده است که خود را نماینده مردم ایران جا بزند و در رابطه با مسائل
مربوط به خیزش مردم ایران موضوع را واژگونه نشان دهد. او کوشیده است تا
با دفاع از بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی، خیزش عظیم مردم ایران در
دفاع از حقوق خود را که در سی سال گذشته به ط... >>>

recommended by fozolie

Share/Save/Bookmark