آقای گنجی از جان ما و مردم ایران چه میخواهید؟
Pezhvak
26-Jul-2009 (one comment)

آقای گنجی امروز روز بررسی به حرکت و همکاری شما با جمهوری اسلامی نیست. امروز روزیست که مردم ایران شعار "نه اکبر نه عنتر ... به ما تحت رهبر" و "موسوی یک بهانه است، کل رژیم نشانه هست" را داده‌اند. لطفا به رژیم کمک دوباره نکنید. آقای گنجی شما اگر طرفدار رژیم نیستیید لطفا به چند سوال جواب بدهید: " نعمت حسنی" کجاست و چه می‌کند؟ استاد اولتان "عباس دوزدوزانی" کجاست؟ کسی‌ که شما رو به سپاه معرفی‌ کرد کی‌ بود؟ آقای گنجی چه نقشی‌ در اوین و کمیتهٔ مشترک داشتید؟ بچه‌های محلتان را کی‌ شناسایی می کرد و شما در شکنجه و قتل "صفا معینی" چه نقشی‌ داشتید؟ آقای گنجی ما هنوز زنده ایم ، بله زنده ایم. در نقش شما در دستگیری و شرکتتان درکشتار و دستگیری ۷۰۰ نفر از بچه‌های محلتان کوی ۱۳ آبان(تظاهرات ضد جنگ دراوایل سال 67) سوال داریم، شکایت داریم.

>>>
recommended by fozolie

Share/Save/Bookmark

 
Maryam Hojjat

If these are True

by Maryam Hojjat on

Akbar Ganji is a criminal Islamist for sure.  However, there are a lot of contraversy goes around him and his life.

Down with IRI & His supporters