روزجهانی همبستگی با ملت ایران/بوستون/گزارش تصویری
JMINEWS / JMINEWS
26-Jul-2009 (one comment)

بوستون -بیش
از ۵۰۰ نفر از ایرانیان نیو اینگلند در خمایت از مردم تحت ستم ایران وبرای
آزادی زندانیان سیاسی گرد هم آمدند و همراه و همزمان با ایرانیان در دیگر
نقاط جهان صدای حق طلبانه مردم ایران را به گوش مردم جهان رساندند.دکتر
نورالدین پیر موزن در این مراسم سخنرانی کرد . گروهای سیاسی و اجتماعی در
بوستون در برنامه مشارکت داشتند.گروه حقوق بشری اتحاد برای ایران (united
4iran.com) سازماندهی و برگزاری این تظاهرات جهانی برای همبستگی با ملت
ایران را به عهده داشت و با زحمات داوطلبان و برنامه ریزی دقیق به خوبی
این کار مهم را انجام داد.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark

 
Ostaad

Shouldn't JM apologize to the Iranian people for...

by Ostaad on

misleading them by giving them incredibly bad political advice to boycott the elections, before pretending JM has anything to do with the people's uprising?!!!

If I were a JM member, thankfully I'm not, I'd sue the JM's leadership for gross negligence and polititical malpractice for being so behind the curve, which seems to be a JM bedrock characteristic, to miss a huge opprotunity to stand with the people's uprising as a credible political party.

Next time do you homework before openning your mouths, loser fellas.