اعتراض به بازداشتهای غیر قانونی فعالان سیاسی/جبهۀ ملی ایران در امریکا
JMINEWS / JMINEWS
22-Jul-2009

کسانی که به
هواداری از آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملی و ایستادگی در برابر استبداد و
ارتجاع شهرت داشتند در صدر فهرست آدم ربایان و ایادی آموزش دیدۀ ستاد
کودتا قرار گرفتند. کوروش زعیم عضو هیئت اجرایی جبهۀ ملی ایران در داخل
کشور یکی از نخستین قربانیان موج گستردۀ بازداشتهای بعد از انتخابات بود.
اکنون وی همراه با هزاران تن دیگر از زن و مرد و پیر و جوان، تنها به سبب
اعتقاد راسخ خود به حقوق زایل نشدنی مردم برای مشارکت در فرایند سیاسی و
تعیین آزادانۀ سرنوشت خود، در پشت میله های زندان به سر می برد. با توجه
به خصومت آشتی ناپذیر نظام جمهوری اسلامی با هر نوع آزاد اندیشی غیر مذهبی
و هرگونه التزام به حقوق و حاکمیت مردم، ادامۀ اقامت بازداشت شدگان به
ویژه افرادی باسابقۀ درخشان مبارزاتی کوروش زعیم در زندانهای رژیم بشدت
مایۀ نگرانی است.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark