ادعاهاي اصلاح طلبان ثابت مي‌شود؟ لباس شخصي‌ها به سراغ صدا و سيما رفتند!
Aftab e Yazd
20-Jul-2009

گــروه سـيـاسـي: درسا‌ل‌هاي اخير، دو موضوع موجب اعتراض اصلاح طلبان بوده كه تاكنون هيچ گاه مورد توجه قرار نگرفته اسـت. نـخـسـتـيـن مـوضـوع حـضـور لـباس شـخـصـي‌ها در بعضي تجمعات و جلسات اصـلاح‌طلبان و حركات ايذاي ، تخريبي و ضرب و شتم حاضران در اين جلسات بوده كه تـــاكـنــون شـنــاســايــي يــا مـجــازات ايــن لباس‌شخصي‌ها را به دنبال نداشته‌است . ادعا و اعـتـراض دوم اصـلاح‌طلـبـان در خــصـوص مــحـول كـردن اجـراي بـرخـي احـكـام و ماموريت‌ها به كساني بوده كه فاقد لباس رسمي بوده‌اند و يا به ادعاي اصلاح طلبان در هـنـگــام اجــراي مــامــوريــت خــود از ارائه حكم رسمي و معتبر خودداري نموده‌اند. اما در اين موضوع هم علي‌رغم اهميت و امكان سوء استفاده ‌هاي فراوان از آن و نيز دشواري تـعـقـيـب تـخلفات احتمالي ماموران لباس شخصي، تاكنون اقدام موثري صورت نگرفته است. اين وضعيت اكنون تاجاي پيش رفته كه هفته گذشته خبرنگ... >>>

recommended by fozolie

Share/Save/Bookmark