قبل از خطبه ها،ركورد جمعيت حاضر در تاريخ نماز جمعه تهران شكسته شد
Ayandenews.com
17-Jul-2009 (one comment)

بيش از يك ميليون نفر در صفوف جاي گرفته اند اين در حاليست كه سيل جمعيت همچنان به سوي اين منطقه جريان دارد وايستگاههاي مترو بزرگراههاي نواب چمران مدرس وكردستان وجلال آل احمد شاهد ترافيك شديد به سوي مركز شهر هستند.

>>>
Anonymous Observer

Record Breaking Crowd at Friday's Prayers

by Anonymous Observer on

For 30 years, with all its efforts of gathering Basijis and Pasdaars for Friday prayers, and with busing people in from around the country, the IRI has failed to achieve what the people of Iran have done with their will. 


Share/Save/Bookmark