دکتر محمد علی دادخواه دستگير شد
JMINews / JMINews
08-Jul-2009 (one comment)

دکتر محمد علی دادخواه وکیل شجاع و مبارز که وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله کوروش زعیم را بعهده دارد ٬ امروز در تهران دستگیر شد .این انسان آزاده که همیشه به رایگان از حق و حقیقت دفاع نموده است در حفظ و نگهداری از میراث فرهنگی نیز بسیار تلاش کرده است و از جمله بارزترین شخصیت های حقوق بشری و فرهنگی در جهان میباشد.جبهه ملی ایران در آمریکا این دستگیری را اقدام مذبوحانه دیگری از سوی حاکمیت نامشروع برای حفظ بقای خود میداند و از تمام سازمانهای بین المللی حقوقی و فرهنگی انتظار دارد تا با محکوم کردن این بازداشت غیر قانونی در جهت آزادی دکتر دادخواه و سایر زندانیان سیاسی از چنگال این حکومت خون وجنون ٬به ملت ایران یاری رسانند.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark

 
IRANdokht

it's getting worse by the hour...

by IRANdokht on

I was just reading about him a while ago and admiring the courage it takes to represent people in this regime, especially now after all the arrests of human rights lawyers, activists, journalists, bloggers, students...

this is outrageous!

IRANdokht