ما همه با هم هستیم/تظا هرات بوستون
JMINews / JMINews
03-Jul-2009

ما همه با هم هستیم/تظا هرات بوستون تظاهرات ایرانیان ساکن نیواینگلند در حمایت از مبارزات ملت ایران توسط گروه های دانشجویی و مردمی کماکان ادامه دارد .اکثر این تظاهرات روبری کتابخانه شهر بوستون در میدان کاپلی برگزار میشود. بر سر در این کتابخانه اسامی مشاهیر جهان از فردوسی حک شده است.
یکشنبه ۵ جولای ۱۱ صبح تا ۱ بعد از ظهر. روبری کتابخانه شهر بوستون
۴شنبه ۸ جولای در مقابل شرکت نوکیا(زمان اعلام میشود)
۵شنبه ۹ جولای به مناسبت ۱۸ تیر از ساعت ۶ تا ۹ شب تظاهرات با شمع روبری کتابخانه شهر بوستون

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark