زندانی سیاسی آزاد باید گردد/اسامی زندانیان سیاسی
JMINews / JMINEWS
29-Jun-2009

زندانیان سیاسی سرمایه های دمکراسی هستند.آنان با فداکاری و از جان گذشنگی زبان جامعه میشوند و به قیمت جدایی از همسر و فرزند٬ آلام مردم را به گوش جهانیان می رسانند.در پی به اوج رسیدن مبارزات آزادیخواهانه ملت و نا آرامی های اخیر ٬ بیش از ۱۰۰۰ نفر بازداشت و از سرنوشت آنان در سیاهچال های این حکومت تبهکار اطلاعی در دست نیست .بر ماست که در تظاهرات حمایت از مردم ایران در خارج از کشور با برافراشتن تصاویر و اسامی آنان به مبارزات آنان ارج نهیم و خواهان آزادیشان با هر تفکری که دارند , شویم.زندانیان سیاسی از سربلندترین شهروندان جهان و قهرمانان وطنند.
اسامی زندانیان سیاسی(لیست کامل نیست

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark