گزارش تصویری تظاهرات همبستگی با ایران- بوستون
JMINews / JMINews
27-Jun-2009

بیش ۵۰۰ نفر از ایرانیان در تظاهرات با شکوهی در مقابل کتابخانه ملی شهر بوستون که نام فردوسی بر سردر آن حک شده است را برگزار کردند و خواهان توقف کشتار و آزار مردم ٬آزاذی زندانیان سیاسی و دمکراسی برای ایران شدند .پرچم های شیروخورشید ٬بالونهای سبز و سیاه ٬ عکسهای ندا و سایر شهدا ٬مصدق و زندانیان سیاسی همراه با صدها شمع افروخته ٬ جلوه خاصی به این تظاهرات دادند که در آن سرود ای ایران بار ها خوانده شد .در آخر این مراسم بنا بر این شد تا با هماهنگی فعالان تظاهرات بعدی گسترده تر برگزار شود تا صدای ملت دربند ایران ٬رسا تر به جهانیان رسانده شود

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark