تظاهرات ایرانیان در بوستون , آمریکا
JMINews / JMINews
26-Jun-2009

درخت آزادی ایران بار دیگر باخون آزادیخواهان آبیاری شد. ندای ملت آزاده ولی اسیر خفقان و وحشت هم اکنون دنیا را به بهت فرو برده .جوانان ایران قهرمانانه جان برکف نهاده و با بی عدالتی مبارزه میکنند.برای رساندن ندای حق و مظلومیت ملت اسیر ایران ٬گرامیداشت شهیدان ۳۰ خرداد و آزادی زندانیان سیاسی گردهم آییم تا با افروختن شمعی ٬سهم کوچکی در حمایت از مبارزات آزادیخواهانه ملت قهرمان ایران داشته باشیم.
بوستون-میدان کاپلی ٬روبروی کتابخانه عمومی بوستون
جمعه ۲۶ جون ۲۰۰۹ ٬ از ساعت ۹ شب.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark