نمونه صوتی‌ از چاهار آهنگ قدیمی‌ از دههٔ ۱۳۵۰ با کلمهیه‌ سبز دراسمشون ـ
irannostalgia.com / irannostalgia.com
23-Jun-2009

 

آهنگای سبز و خوندنی‌ برای این روزهای پر مبارزه با نمونه صوتی‌ .  از جمله اکی‌ بنایی‌ و رامش

>>>
recommended by irannostalgia.com

Share/Save/Bookmark