بازداشت مهندس کورش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران
JMINews / JMINews
21-Jun-2009 (2 comments)

شب گذشته (31 خرداد ماه ) افراد لباس شخصی در ساعت دو بامداد وارد منزل مهندس کورش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران شده و پس از تفتیش منزل وی و مصادره دو دستگاه کامپیوتر و دستنوشته ها و کتابها ، وی را بازداشت و به محل نا معلومی منتقل نمودند. هنوز خبر دقیقی از علت بازداشت و محل نگهداری وی در دست نیست.مهندس کوروش زعیم متولد 1318 از اعضای برجسته جبهه ملی ایران ،عضو شورای مرکزی میباشد .آثار متعددی از مهندس زعیم در زمینه های علمی مثل خود آموز ساختمان و تاریخی انتشار یافته است که میتوان ازکتاب" تاریخچه جبهه ملی از پیدایش تا کودتای 28 مرداد" نام برد. چندین اثر ادبی نیز توسط ایشان ترجمه شده است از جمله "آزادی و مسئولیت روشنفکران "نوشته کارل پوپر. کورش زعیم با تاسیس کانون اندیشه و سخن و با تحقیق در زمینه های اقتصادی ،کشاورزی و صنعتی به عنوان یک پژوهشگر در ایران مطرح میباشد.او بار ها توسط ماموران جمهوری اسلامی بازداشت و بازجویی ... >>>

recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark

 
yapremkhan

Dear Mehraban Here it

by yapremkhan on

Dear Mehraban

Here it is

//www.jminews.com/news/fa/?mi=27&ni=5528


Mehrban

Kourosh Zaim

by Mehrban on

I read a well written piece by him right before the elections where he had rightly criticized the regime and the government of AhmadiNejad saying that it had been the most incompetant govenment in Iran to date.  He had asked for the abolition of the position of Velayate Faghih, and the Revelutionary Guard and Basij to join the Army. He had outlined basic and necessary steps to a Democratic Iran.  I saw it in print, if I find it on the web I will post it.