امروز ایران قلب خونین جهان بود
JMINews / JMINews
20-Jun-2009

امروز با این جنایات دیگر موسوی نمی تواند و نباید رای کسی را پس گیرد بلکه ملت ایران به خونخواهی خون جوانان خود و اهانت به ملیت ایرانی, جلاد قرن و این رژیم دد منش را باید در مقایل چشمان جهانیان به محاکمه بکشد.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark