فردا میدان آزادی قلب تپنده جهان خواهد بود
JMINews / JMInews
19-Jun-2009

فردا مردم ایران خواهند دید که پاسدار و بسیجی در حفاظت از هموطنانشان خواهند کوشید یا نه.فردا جهان خواهد دید آیا مشتی دزد و غارتگر به حکومت خود بر ملتی آزاده ادامه خواهند داد یا پایه های ستم و بیداد . لرزان تر خواهد شد تا سایه صلح و دوستی در جهان گسترده شود. .

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark