پيام دکتر محمد ملکی به دانشگاهيان
JMINews / JMINews
17-Jun-2009

از آن روز که خون سه آذر اهورائی در دانشکده فنی دانشگاه تهران بر زمين ريخت، تا کنون بارها و بارها در قدرت مداری شاه و شيخ، چنين وقايع دردآوری را به نظاره نشسته ايم. اگر دانشگاه مفتخر است که مدال " سنگر آزادی" بودن را به سينه دارد، مگر نه به اين سبب است که سنگر جايگاه حمله و دفاع است؟ اگر دانشجويان فرياد ميکنند که " ما زن و مرد جنگيم، بجنگ تا بجنگيم"، از اين رو نيست که دانشگاهيان همه وقت آماده ی دفاع از سنگر در برابر هجوم آدمکشان و دشمنان آزادی و برابری بوده و هستند؟

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark