در برابر تجاوز گستاخانه به حقوق شهروندی ایرانیان ساکت ننشنیم
JMINews / JMINews
14-Jun-2009

یکبار دیگر امید به تغییر از راه مسالمت آمیز و ازطریق قدرت صندوقهای رأی در کشور ما با یک کودتای بی شرمانه و یک تقلب جنایتکارانه نقش بر آب شد. ایرانیان از زن و مرد و پیر و جوان طی سه هفته مبارزات انتخاباتی اشتیاق صمیمانۀ خود را به تحول دموکراتیک با گردهمایی ها و راهپیمایی های سرشار از آرامش و مدنیت در برابر دیدگان پر از تحسین جهانیان به معرض نمایش گذاشتند.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark