کودتای سیاسی تبدیل به کودتای تمام عیار نظامی شد .
JMINews / JMINews
13-Jun-2009 (one comment)

ما را ۳۰ سال پیش الله اکبر گویان به پشت بام بردند و به زمین زدند . امروز خواسته اساسی ملت ایران " آزادی "و رها شدن از چنگال دیکتاتور هایی است که روزانه حق زنان ٬نیمی از جمعیت ایران را ضایع میکنند٬ثروت ملی را غارت میکنند ٬میراث فرهنگی و ملی را نابود میکنند و شخصیت ملی ایران و ایرانی را لکه دار. امروز باید " آزادی " را فریاد زد , از پشت بام یا زیرزمین

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark

 
Ostaad

JM must love Ahmadinejad...

by Ostaad on

Who else would have provided JM constant excuses to write such fiery articles that takes us nowhere and give us nothing? Political "marsieh khani" has become JM's only platform.