احمدی نژاد در انتصابات ایران پیروز شد
JMINews / JMINews
12-Jun-2009

در نمایش انتخاباتی که ملت ایران کاندیدی نداشت ٬ محمود احمدی نژاد پیروز انتصابات شد .هر چند که با استقرار نیروهای نظامی در نقاط حساس کشور و قطع شبکه اینترنتی مشخص نیست این یک پیروزی سیاسی است یا کودتای سیاسی. احمدی نژاد چهره عریان رژیم اسلامی است که در آن تنها ستم و سیاهی حاکم و چشم انداز آن فقر و تباهی است.احتمالا ایشان آخرین ٰرئیس نظام اسلامی خواهد بود چرا که با مناظره های حکومتی ثابت شد که این نظام فاسد ٬دزد و ستمکار است پس طبق هر قانون و منطقی باید برود.ملت ایران این بار هم چون انتصابات گذشته تنها خواسته های بر حق خود را مطرح کرد وبه جهان نشان داد که خواهان تغییر وضع موجود است .
نظام اسلامی که حتی تحمل اصلاح طلبان بر آمده از حاکمیت خود را هم ندارد کار را به احمدی نژاد سپرد تا آنرا تمام کند.تنها راه رهایی و مقابله با این حکومت تشکیل یک پلاتفرم ملی برای آزادی های اساسی و دمکراسی در ایران است که در برگیرنده تمام طیف ها و ت... >>>

recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark