دعوت جبهه ملی ایران از احزاب و شخصیت ها بر ای کار مشترک
JMINews / JMINews
09-Jun-2009

ادیب  برومند ; از نمایندگان حزب ملت ایران٬نهضت آزادی ٬جبهه دمکراتیک و شورای ملی مذهبی ها دعوت میکنم تا در جلسه شورای جبهه ملی ایران شرکت کنند تا همانطور که گفتم بر روی مشترکات کار کنیم و همچنین شخصیت های خوشنام و ملی را تشویق میکنم که به جبهه ملی به پیوندند و در این بستر تاریخی برای استقرار حاکمیت ملی تلاش کنند .در های جبهه ملی ایران بر روی همه جوانان و آزادیخواهان باز است ضمن اینکه از هر حرکتی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران حمایت میکنیم.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark