شاید این جمعه ...
Goftman Iran / نگارش آنتـــی وار
05-Jun-2009

این نوشته سومین مقاله از مقالاتی است كه درباره انتخابات و حقوق شهروندی بهائیان در این چند روز نوشته ام1. در دومقاله قبل سعی كردم با بی طرفی تنها به مسئله حقوق شهروندی بهائیان بپردازم. در این مدت حمله روزنامه كیهان و اقمارش به كاندیداها و حامیان آنها كه صحبتی از حقوق بهائیان كرده بودند فزونی گرفته و هر روز شاهد نوعی تازه از این اتهامات هستیم كار بجایی رسیده كه سایت آرمان دیلی با انتشار خبری تحت عنوان "بهائیان هم به حامیان میرحسین و كروبی پیوستند" و چاپ عكسی ساختگی2 سعی در تخریب چهره های اصلاح طلب و پرطرفدار این دوره از انتخابات كرده است.

>>>
recommended by faryarm

Share/Save/Bookmark