جبهه ملی ايران درانتخابات ریاست جمهوری اسلامی شرکت نمیکند
jminews
29-May-2009 (2 comments)

* ادیب برومند:تا زمانی که انتخابات سامانهای دموکراتیک نیافته و مردم نتوانند از طریق آن نمایندگان حقیقی خود را انتخاب کنند، جبهه ملی نمیتواند آن را آزادانه بداند و در آن شرکت کند.
*خسروسيف;نبايد وسيله حکومتي مستبد شويم .
*امیرانتظام;من در انتخابات شرکت نخواهم کرد.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark

 
Parham

I am personally proud

by Parham on

that we still have people like Abbas Amir Entezam in our country. What a man.


Ostaad

With due respect...

by Ostaad on

Jebhe-Melli was irrelevant during the last shah and these jaakesha.