میرحسین کیست؟
mirhussein.com
28-May-2009 (4 comments)

میرحسین موسوی متولد خامنه سال ۱۳۲۰ است. کاسب زاده آذری سالهای پرافتخاری را پیش و پس از انقلاب در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است. سالهایی که از عالم هنر به سیاست آمد و از سیاست به هنر بازگشت.و اینک بار دیگر به عالم سیاست باز گشته است. میرحسین موسوی، اگر چه فوق لیسانس معماری دارد اما بیش از انکه در عرصه معماری شناخته شده باشد، چهره ای سیاسی است. هرچند او به عنوان آخرین نخست وزیر نظام جمهوری اسلامی ایران (پس از مهدی بازرگان، محمدعلی رجایی، محمدجواد باهنر و محمدرضا مهدوی کنی) پس از اتمام دوره خدمتش در این منصب، عطای سیاست را به لقایش بخشید و به عالم هنر بازگشت.

>>>
recommended by smhb

Share/Save/Bookmark

 
default

hey,hey hey,

by 1 hamvatan (not verified) on

Easy Boys,

These mossavi and ahamdi (antari real name) are not even high school graduate!! OK! maybe have a lousy diploma. But that's all.

Can't you guys tell from they way they talk? they sound too illiterate to be educated.

Remember, in Iran, everyone is called Doctor and Mohandes, but that really does them make it so.

They are thieves, lairs and murderers, nothing more.


default

To MOSLEH: Stop accusing; show PROOF

by So what? (not verified) on

"At least he got his masters degree HIMSELF and by his own merit. Far better than someone we know."

Far better than who? Ahmadinejad?

Prove it! Talk is cheap, show your evidence! I dare you prove that Moussavi's degree is genuine and Ahamdinejad's is fake!


default

Big difference

by MOSLEH (not verified) on

In regards to Mousavi: At least he got his masters degree HIMSELF and by his own merit. Far better than someone we know.


default

But Ahamdinejad is a doctor

by So what? (not verified) on

what was he doing sitting at home for the last 20 so years painting with his masters degree in architecture?!