فضاسازی پیش انتخاباتی، شبح ِ جاسوسی و باز هم جعل سند
newnegah.org / Dr K. Milani
28-May-2009در یکی از حملات تازۀ خود به خانم کدیور و نامزدهای رقیب آقای شریعتمداری سردبیر جریدۀ کیهان دست به ترفندی قدیمی زده اند که در زیر به آن می پردازم. داخل کردن بهائیان و هم طیف دانستن ایشان با اصلاح طلبان از چند جهت به نامزدهای اصلاح طلب ضربه می زند و با بستن انگ صهیونیزم و برچسبهایی از این قبیل مقدمۀ عدم صلاحیت و شکست  آنان را فراهم می آوردند. از سوی دیگر چون جامعۀ مدنی و مردم ایران روزبروز با وضع بهائیان و نقض حقوق بشری و مدنی آنان آشناتر می شوند و ظلم و ستمی را که بر آنان روا رفته را نادرست و ناشایست می داند، آنان نیز ناچار بیش از پیش از وضع بهائیان می پرسند و خلاصه اینکه موقعیت حقوقی بهائیان موضوعیت پیدا کرده است و ایرانیان دیگر زیر بار امتداد این ظلم ادامه دار به هموطنان بهائی خود نمی روند.

>>>
recommended by faryarm

Share/Save/Bookmark