اعتراض هواداران آقای بروجردی به ادامه سرکوب و نقض حقوق جامعه بهائیان در ایران
newnegah.org / newnegah.org
28-May-2009

 با تشدید روند دستگیری و بازداشت و همچنين تهديد به اعدام جمع ديگري از هموطنان بهائی در روزهای اخیر ، هواداران آقای بروجردی خواستار رسيدگي و توجه بیشتر جامعه جهانی نسبت به نقض مستمر حقوق اولیه بهائیان در ایران می باشند

>>>
recommended by faryarm

Share/Save/Bookmark