تحلیلگر امنیتی اسرائیلی: دشمن دشمن من، دوست من است
BBC
27-May-2009

در کتاب شما، به نظر می رسد تلاشی تعمدی صورت گرفته تا ایران را تهدید عظیمی برای آمریکا ترسیم کند. برخی ها در ایالات متحده بطور فزاینده می گویند هدف شما و بسیاری از تحلیلگران اسراییلی این است که نگرانی های خود از ایران را به آمریکا منتقل کنند. پاسخ شما به این نقد چیست؟

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark